Transocean Optima Antifouling-234

این رنگ از سری رنگ های optima پوششی ضدخزه با مکانیسم (conventional) است که به وسیله ترکیبی از خزه کش ها جهت حفاظت از شناورها در برابر عوامل اورگانیک دریایی فرموله شده است. این رنگ عملکردی در حدود 12 ماه داشته و بر روی کلیه سیستم های ضد زنگ ترانس اوشن قابل اعمال می باشد.


Transocean Optima Antifouling-236

این رنگ از سری رنگ های optima پوششی ضدخزه با مکانیسم (conventional) است که به وسیله ترکیبی از خزه کش ها جهت حفاظت از شناورها در برابر عوامل اورگانیک دریایی فرموله شده است. این رنگ عملکردی در حدود 18 الی 24 ماه داشته و بر روی کلیه سیستم های ضد زنگ ترانس اوشن قابل اعمال می باشد.


Transocean Longlife Antifouling-275

رنگ ضدخزه فاقد عنصر سمی قلع، فرموله شده با ترکیبی از ضدخزه های مناسب جهت حفظ شناور در آب و هوای معتدل . این رنگ قابلیت اعمال بر روی کلیه سیستم های ضد خوردگی پارس پامچال و همچنین پوشش های ضدخزه قدیمی را دارا می باشد.


Transocean Longlife Antifouling-277

رنگ ضدخزه فاقد عنصر سمی قلع، فرموله شده با ترکیبی از ضدخزه های مناسب جهت حفظ شناور در آب و هوای معتدل تا 24 ماه. این رنگ قابلیت اعمال بر روی کلیه سیستم های ضد خوردگی ترانس اوشن و همچنین پوشش های ضدخزه قدیمی را دارا می باشد.


Transocean Cleanship Antifouling-292

این رنگ از سری رنگ های Cleanship پوششی ضدخزه با مکانیسم صیقل شونده است که به وسیله ترکیبی از خزه کش ها جهت حفاظت از شناورها در برابر عوامل اورگانیک دریایی فرموله شده است. این رنگ به دلیل نوع خاص رزین های به کار رفته در آن، با روندی خطی خزه کش ها را در آب آزاد می سازد که موجب می شود شناور در بازه زمانی بیشتری از ارگانیسم های دریایی محفوظ بماند. همچنین در این محصول کوپروس اکساید به کار نرفته که به همین دلیل گزینه مناسبی برای شناورهای آلومینیومی می باشد.


Transocean Cleanship Antifouling-295

این رنگ از سری رنگ های Cleanship پوششی ضدخزه با مکانیسم صیقل شونده است که به وسیله ترکیبی از خزه کش ها جهت حفاظت از شناورها در برابر عوامل اورگانیک دریایی فرموله شده است. این رنگ به دلیل نوع خاص رزین های به کار رفته در آن، با روندی خطی خزه کش ها را در آب آزاد می سازد که موجب می شود شناور در بازه زمانی بیشتری از ارگانیسم های دریایی محفوظ بماند. همچنین در این محصول عاری از هرگونه ترکیبات سمی حاوی قلع(Tin) می باشد.