این رنگ از سری رنگ های optima پوششی ضدخزه با مکانیسم (conventional) است که به وسیله ترکیبی از خزه کش ها جهت حفاظت از شناورها در برابر عوامل اورگانیک دریایی فرموله شده است. این رنگ عملکردی در حدود 12 ماه داشته و بر روی کلیه سیستم های ضد زنگ ترانس اوشن قابل اعمال می باشد.

  • جامد حجمی             46%
  • چگالی                     0.05±1.45 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º25<
  • فام/ براقیت               قرمز مایل به قهوه ای(66)،قهوه ای(69) /مات
  • نسبت ترکیب            تک جزئی
  • تینر مناسب              T-601

آیکون دانلود