فرصت کاربری (Pot Life) به مدت زمانی گفته می شود که رنگ های چند جزئی می توانند بر روی سطح اعمال شوند. پات لایف هنگامی که اختلاط اجزاء رنگ کامل شود شروع می گردد و زمانی که مخلوط برای اعمال نامناسب شود خاتمه می یابد. به عبارتی می توان گفت در این مدت ویسکوزیته ( گرانروی) مخلوط با گذشت زمان افزایش (طبق برخی منابع دو برابر) می یابد.

 

برای مشاوره رنگ های دوجزئی و دریافت اطلاعات فنی این نوع رنگ ها کلیک کنید.

رنگ دو جزئی - پات لایف

چه رنگ هایی پات لایف دارند؟

رنگ های دوجزئی و سه جزئی که برای خشک شدن و تشکیل فیلم (cross-link) باید جزء اول و دوم را اختلاط نمود، دارای فرصت کاربری هستند. مانند:

  • رنگ های اپوکسی
  • رنگ های پلی یورتانی
  • رنگ های اتیل سیلیکات
  • رنگ های آکریلیک دو جزئی
  • و …

 

در این نوع رنگ ها، رعایت نسبت اختلاط (mixing ratio) بسیار مهم است و باید طبق برگه اطلاعات فنی (TDS) ارائه شده توسط سازنده رنگ صورت گیرد.

 

pot life- پات لایف

در برخی مواقع عدم رعایت فرصت کاربری (پات لایف) باعث ظهور عیوب زیر در رنگ خواهد شد:

  • لایه لایه شدن (Delamination) به دلیل چسبندگی پائین پوشش به زیرآیند
  • کاهش براقیت و جریان پذیری
  • کاهش مقاومت شیمیایی
  • و …

پات لایف - pot life

 

با اختلاط اجزای رنگ، واکنش شیمیایی پخت شروع می گردد. زنجیرهای پلیمری جزء اول( پایه) با جزء دوم (هاردنر) در تماس با هم قرار گرفته و با شروع واکنش آن ها، انرژی گرمایی آزاد خواهد شد.

 

با افزایش میزان حلال در این نوع رنگ ها میزان کنار هم قرار گرفتن دو جزء کاهش پیدا کرده و تولید انرژی گرمایی در مدت زمان بیشتری صورت می گیرد. نکته دیگر این است که پات لایف با تغییر دما در محیط اعمال، تغییر می‌کند. لذا منظور از پات لایف برای یک رنگ مشخص ، فرصت کاربری آن رنگ در دمای معین ( مثلا 25 درجه سانتی‌گراد) مد نظر می باشد.

 

پات لایف - دمای پات لایف