نمونه های حسن انجام کار:

برخی از تاییدیه های محصولات ترانس اوشن:

برخی از تاییدیه های محصولات آیریس:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:

عضویت در انجمن مهندسی دریایی ایران: