Transpoxy Masterbond BT 

این محصول یک پرایمر/پوشش پرجامد با خواص ضدخوردگی عالی تحت شرایط با خوردگی بالا می باشد.

این محصول بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شده می‌باشد که جهت استفاده به عنوان لایه میانی یا سیلر بین پوشش ضدزنگ و ضدخزه در شناورها طراحی شده است. این رنگ که دارای درصد جامد حجمی بالایی است با افزایش چسبندگی لایه زیرین و پوشش نهایی، موجب ایجاد یک سیستم پوششی یکنواخت و مستحکم می‌شود. این سیلر همچنین برای پوشش دهی مجدد توسط دیگر پوشش‌های نهایی ترانس اوشن نیز مناسب است.

Transocean Optima Antifouling-234

این رنگ از سری رنگ‌های optima پوششی ضدخزه با مکانیسم (conventional) است که به وسیله ترکیبی از خزه کش‌ها جهت حفاظت از شناورها در برابر عوامل اورگانیک دریایی فرموله شده است. این رنگ عملکردی در حدود 12 ماه داشته و بر روی کلیه سیستم‌های ضد زنگ ترانس اوشن قابل اعمال می‌باشد.

Transocean Optima Antifouling-236

این رنگ از سری رنگ‌های optima پوششی ضدخزه با مکانیسم (conventional) است که به وسیله ترکیبی از خزه کش‌ها جهت حفاظت از شناورها در برابر عوامل اورگانیک دریایی فرموله شده است. این رنگ عملکردی در حدود 18 الی 24 ماه داشته و بر روی کلیه سیستم‌های ضدزنگ ترانس اوشن قابل اعمال می‌باشد.

Transocean Longlife Antifouling-275

رنگ ضدخزه فاقد عنصر سمی قلع، فرموله شده با ترکیبی از ضدخزه‌های مناسب جهت حفظ شناور در آب و هوای معتدل . این رنگ قابلیت اعمال بر روی کلیه سیستم‌های ضدخوردگی و همچنین پوشش‌های ضدخزه قدیمی را دارا می‌باشد.

Transocean Longlife Antifouling-277

رنگ ضدخزه فاقد عنصر سمی قلع، فرموله شده با ترکیبی از ضدخزه‌های مناسب جهت حفظ شناور در آب و هوای معتدل تا 24 ماه. این رنگ قابلیت اعمال بر روی کلیه سیستم‌های ضدخوردگی ترانس اوشن و همچنین پوشش‌های ضدخزه قدیمی را دارا می‌باشد.

Transocean Cleanship Antifouling-292

این رنگ از سری رنگ‌های Cleanship پوششی ضدخزه با مکانیسم صیقل شونده است که به وسیله ترکیبی از خزه کش‌ها جهت حفاظت از شناورها در برابر عوامل اورگانیک دریایی فرموله شده است. این رنگ به دلیل نوع خاص رزین‌های به کار رفته در آن، با روندی خطی خزه کش‌ها را در آب آزاد می‌سازد که موجب می‌شود شناور در بازه زمانی بیشتری از ارگانیسم‌های دریایی محفوظ بماند. همچنین در این محصول کوپروس اکساید به کار نرفته که به همین دلیل گزینه مناسبی برای شناورهای آلومینیومی می‌باشد.

Transocean Cleanship Antifouling-295

این رنگ از سری رنگ‌های Cleanship پوششی ضدخزه با مکانیسم صیقل شونده است که به وسیله ترکیبی از خزه کش‌ها جهت حفاظت از شناورها در برابر عوامل اورگانیک دریایی فرموله شده است. این رنگ به دلیل نوع خاص رزین‌های به کار رفته در آن، با روندی خطی خزه کش‌ها را در آب آزاد می‌سازد که موجب می‌شود شناور در بازه زمانی بیشتری از ارگانیسم‌های دریایی محفوظ بماند. همچنین این محصول عاری از هرگونه ترکیبات سمی حاوی قلع(Tin) می‌باشد.