یک پوشش بیتومین سرد تک جزئی می‌باشد که برای محافظت چاه زنجیر شناورها و … مناسب است. IriBi چسبندگی مطلوبی بر روی سطوح فلزی آماده‌سازی شده با ابزار قدرت دارد.

  • جامد حجمی             %1±59
  • چگالی                     0.05±1.25 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º25<
  • فام/براقیت               مشکی/ مات
  • نسبت اختلاط            تک جزئی
  • تینر مناسب               IriThin22

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.