IriSea300

این رنگ ضدخزه، بر پایه ترکیبی از رزین های ویژه و مواد خزه کش تولید شده است که با آزاد سازی تدریجی مواد سمی، از رشد میکرو ارگانیسم ها جلوگیری می کند. این محصول فاقد خزه کش های سمی حاوی فلز قلع می باشد و برای مناطقی با میزان رشد خزه متوسط مناسب می باشد. همچنین قابلیت اعمال بر روی سیستم های پوششی IRIS را دارا می باشد و برای پوشش دهی مجدد سیستم های ضد خزه قدیمی نیز گزینه مناسبی است.


IriSea700

این رنگ ضدخزه، بر پایه ترکیبی از رزین های ویژه و مواد خزه کش تولید شده است که با آزاد سازی تدریجی مواد سمی، از رشد میکرو ارگانیسم ها جلوگیری می کند. این محصول فاقد خزه کش های سمی حاوی فلز قلع می باشد و برای مناطقی با میزان رشد خزه متوسط تا زیاد مناسب می باشد. همچنین قابلیت اعمال بر روی سیستم های پوششی IRIS را دارا می باشد و برای پوشش دهی مجدد سیستم های ضد خزه قدیمی نیز گزینه مناسبی است. مدت زمان کاربردی این پوشش در شرایط مناسب تا 24 ماه می باشد.


IriSea900

این رنگ ضدخزه، بر پایه ترکیبی از رزین های ویژه و مواد خزه کش تولید شده است که با آزاد سازی تدریجی مواد سمی، از رشد میکرو ارگانیسم ها جلوگیری می کند. این محصول از فناوری خود صیقل شوندگی برخوردار بوده، فاقد خزه کش های سمی حاوی فلز قلع می باشد و برای مناطقی با میزان رشد خزه زیاد مناسب می باشد. در پوشش های با فناوری خود صیقل شوندگی، رها سازی مواد سمی به صورت تدریجی  و با نرخ ثابت انجام می گیرد و عملکرد سیستم ضدخزه در طول مدت استفاده با ضغف و اختلال مواجه نمی شود. همچنین قابلیت اعمال بر روی سیستم های پوششی IRIS را دارا می باشد و برای پوشش دهی مجدد سیستم های ضد خزه قدیمی نیز گزینه مناسبی است.