اکسید آلومینیوم

محققان دانشگاه MIT ز پوشش اکسید آلومینیوم بصورت مایع برای جلوگیری از زنگ زدگی استفاده نمودند.

/post-8/

نشریه پوشش های سطحی پژوهشگران دانشگاه آم‌.آی‌.تی در یک آزمایش توانستند با پوششی از اکسید آلومینیوم که عملکرد آن مانند مایع است، از زنگ زدن آلومینیوم جلوگیری کنند. ممکن است فلزات محکم به نظر برسند اما در زمان مشخص، حتی هوا هم می‌تواند این ویژگی آنها را خنثی کند. تعامل اکسیژن با فلز می‌تواند...