کتابخانه مجازی رنگ

در این صفحه قصد داریم یک کتابخانه مجازی از متون و جزوات مهم در حوزه رنگ، رزین و پوشش های سطحی گردآوری کنیم تا گام مهمی در جهت افزایش دانش فنی رنگ برداشته باشیم. البته این کتابخانه دائما گسترش خواهد یافت. برای دریافت فایل هر کتاب، بروی تصویر جلد آن کلیک کنید.

  • رنگ های دریایی و ضد خزه

     The Inspection, Maintenance and Application of Marine Coatings Systems      Marine Painting Manual     Advances in Marine Antifouling Coatings and Technologies     Antifouling Paint Biocides (The Handbook of Environmental Chemistry)       Antifouling Surfaces and Materials From Land to Marine Environment

        

  • بازرسی و تست های رنگ و پوشش

          Electrochemical Impedance Spectroscopy and its Applications   The Coating Inspectors Handbook by Tom Swan      Fitz's Atlas of coating defects

  • شیمی رنگ و پوشش

        Functional Polymer Coatings - Principles, Methods, and Applications     Active Protective Coatings     Chemistry and Technology of Epoxy Resins      Colour Chemistry       Coatings Formulation

  • رزین ها

        Szycher's Handbook of Polyurethanes      Epoxy Resins, Curing Agents, Compounds, and Modifiers An Industrial Guide       Phenolic Resins Chemistry, Applications        Polyurethanes - Science, Technology, Marketsand Trends      Chemistry and Technology of Epoxy Resins

  • پیگمنت ها و مواد افزودنی رنگ

      Titanium Dioxide       Additives in Water-Borne Coatings         Additives for Coatings                

   Understanding Coatings Raw Materials

  • خوردگی و حفاظت از خوردگی

       Corrosion Control Through Organic Coatings     Fundamentals of Corrosion     Introduction to Corrosion Science     Corrosion control for offshore structures

 

  • دیگر مباحث

       Automotive Paints and Coatings     Painting For Dummies    Industrial Wood Coatings - Theory and Practice

 

دریا تامین تجهیز-رنگ دریایی پارس پامچال-رنگین زره-همپل