بروشورها و دستورالعمل ها

برای مطالعه هر یک از بروشورها بر روی تصویر آن کلیک کنید.

  • بروشورهای فارسی

        بروشور معرفی پوشش گلس فلیک 440                          بروشور رنگ 152 اتیل سیلیکاتی                         بروشور پوشش های ضدخزه پارس پامچال

        بروشور آماده سازی و اجرای رنگ های رویه

  • بروشورهای انگلیسی

                                                          

                                                          

                                                            

 

دریا تامین تجهیز-رنگ دریایی پارس پامچال-رنگین زره-همپل